Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn